Najczęściej zadawane pytania

1. Jak ustawa definiuje upoważnionego przedstawiciela?

§ 27 ust. 18: Producent zastrzeżonego produktu, który nie ma siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności na terenie Republiki Słowackiej, w celu spełnienia obowiązków nałożonych niniejszą ustawą, za pośrednictwem upoważnienia na podstawie ustępu 19, ustanawia instytucję upoważnionego przedstawiciela, którym jest osoba prawna bądź fizyczna – przedsiębiorca, który ma siedzibę, bądź którego miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest na terenie Republiki Słowackiej.

§ 27 ust. 19: Upoważnienie musi być udzielone w formie pisemnej i w zakresie, który zapewni przedstawicielowi możliwość korzystania ze wszystkich praw i obowiązków producenta zastrzeżonego produktu, które wynikają z przepisów niniejszej ustawy. Upoważnienie jest udzielane na okres co najmniej jednego roku.

§ 27 ust. 20: Na podstawie upoważnienia, zgodnie z ustępem 19, upoważniony przedstawiciel jest odpowiedzialny za wywiązanie się ze wszystkich zobowiązań producenta zastrzeżonego produktu, wynikających z przepisów niniejszej ustawy, który przy tym działa w imieniu własnym.

2. Co to jest produkt zastrzeżony i kim jest producent zastrzeżonego produktu?

(1) Produkt zastrzeżony to produkt należący do grupy produktów wymienionych w drugim i trzecim rozdziale tej części ustawy, których dotyczy rozszerzona odpowiedzialność producenta.

(2) Poprzez określenie producent zastrzeżonego produktu rozumie się producenta urządzeń elektrycznych (§ 32), producenta baterii i akumulatorów (§ 42), producenta opakowań (§ 52), producenta pojazdów (§ 60), producenta opon (§ 69), producenta produktów nieopakowaniowych (§ 73).

3. Co to jest rozszerzona odpowiedzialność producenta?

(3) Rozszerzona odpowiedzialność producenta to wszystkie obowiązki producenta zastrzeżonego produktu, określone w niniejszej części ustawy bądź oddzielnym przepisie, odnoszące się do produktu we wszystkich fazach cyklu jego żywotności, których celem jest zapobieganie powstawania odpadów z produktów zastrzeżonych (dalej zwane „zastrzeżony strumień odpadów”) oraz wsparcie ponownego wykorzystania, recyklingu bądź innego wykorzystania tego strumienia odpadów. Zakres rozszerzonej odpowiedzialności producenta określony jest wymogami dotyczącymi zabezpieczenia składu materiałowego lub konstrukcji zastrzeżonego produktu, obowiązku informowania o jego składzie oraz o wywozie zastrzeżonego strumienia odpadów oraz obowiązku pokrycia kosztów wymienionych działań.

4. Jakie są obowiązki producenta zastrzeżonego produktu?

(4) Producent zastrzeżonego produktu ma obowiązek
a) zarejestrować się w Rejestrze Producentów Zastrzeżonego Produktu i informować o zmianie danych, zawartych w rejestrze,
b) ustanowić upoważnionego przedstawiciela zgodnie z § 28 ust. 18 do 20, jeśli jest producentem zastrzeżonego produktu określonym w ustępie 18,
c) zapewnić odpowiedni skład materiałowy zastrzeżonego produktu, jego konstrukcję oraz jego oznaczenie, zgodnie z oddzielnym rozdziałem tej części ustawy, jeśli taki obowiązek jest na jej podstawie na niego nałożony,
d) spełnić obowiązek informowania względem konsumentów oraz podmiotu utylizującego zastrzeżony strumień odpadów zgodnie z oddzielnym rozdziałem tej części ustawy,
e) zapewnić właściwe spełnienie celów ustanowionych w załączniku nr 3,
f) zapewnić wywóz zastrzeżonego strumienia odpadów w zakresie oraz w sposób określony w oddzielnym rozdziale tej części ustawy,
g) zapewnić odzysk i recykling zastrzeżonego strumienia odpadów co najmniej w wysokości obowiązujących celów i limitów odzysku i recyklingu dla zastrzeżonego strumienia odpadów, ustanowionych w załączniku nr 3,
h) prowadzić i przechowywać ewidencję oraz zgłaszać do ministerstwa dane z ewidencji w określonym zakresie oraz przechowywać zgłaszane dane,
i) spełniać obowiązek informowania względem użytkowników końcowych zgodnie z oddzielnym rozdziałem tej części ustawy oraz w ustalony sposób [§ 105 ust. 3 pkt. i)],
j) obliczyć swój udział w zbiorze oraz w rynku zgodnie z oddzielnym rozdziałem tej części ustawy, na podstawie danych, które swojej stronie internetowej do 30 kwietnia opublikuje ministerstwo,
k) zapewnić odbiór całej ilości selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, należących do zastrzeżonego strumienia odpadów z gminy, w której odpowiada za zastrzeżony strumień odpadów; nie dotyczy postanowienia punktów e) a g).

(5) Producent zastrzeżonego produktu ponosi wszystkie koszty finansowe związane ze zbiórką, transportem, przygotowaniem do odzysku, odzyskiem, recyklingiem, obróbką oraz unieszkodliwieniem selektywnie zebranego odpadu należącego do zastrzeżonego strumienia odpadów z wyjątkiem sytuacji, w której takie obowiązki spełnia osoba na podstawie § 37 ust. 3, § 48 ust. 3, § 56 ust. 8, § 71 ust. 2 a § 73 ust. 10. Jeśli wspomniany obowiązek jest realizowany w formie zwrotu kosztów osobie uprawnionej do zbioru odpadów lub odzyskiwania odpadów, zakres tego zwrotu kosztów zostaje zmniejszony o dochody tej osoby uzyskane z refundowanego wywozu zastrzeżonego strumienia odpadów. Jako koszty finansowe, które zgodnie z pierwszym zdaniem ponosi producent zastrzeżonego produktu, nie są uważane wydatki na budowę miejsca zbiórki odpadów, zaplecza do odzysku odpadów, zaplecza do unieszkodliwiania odpadów wraz ze środkami transportu, jak również koszty na zakup techniki i technologii do wykonywania wymienionych czynności; nie dotyczy postanowienia § 81 ust. 4.

5. Co to jest organizacja odpowiedzialności producentów?

(1) Organizacja odpowiedzialności producentów to osoba prawna z siedzibą w Republice Słowackiej założona, będąca własnością oraz prowadzona wyłącznie przez producentów zastrzeżonych produktów z siedzibą w jednym z krajów członkowskich. Organizacja odpowiedzialności producentów, zgodnie z udzielonym upoważnieniem, na podstawie umowy o spełnieniu zastrzeżonych obowiązków zapewnia spełnienie tych obowiązków za reprezentowanych producentów zastrzeżonego produktu. Celem organizacji odpowiedzialności producentów nie jest osiąganie zysków.